Het grote stilzwijgen van God

Het grote stilzwijgen van God

Al 2000 jaar lang hult de Almachtige Zich in stilzwijgen. Voor Israël (en de rest van de wereld!) komt er vanuit de hemel een oorverdovende stilte. Zodanig, dat de meeste mensen niet eens (meer) geloven dat er überhaupt nog een levende God is. En dat grote zwijgen van God duurt voort, totdat… ja, tot wanneer eigenlijk?

Ezechiël

In de vorige AMEN (nr. 114) stond een artikel over de profeet Ezechiël die een kleine 7 jaar niet kon praten. Alleen op de momenten dat hij de woorden van God bekend moest maken, werd zijn tong losgemaakt en kon hij spreken! Pas toen een volksgenoot uit Jeruzalem kwam om hem te vertellen dat de stad door de koning van Babel was ingenomen en verwoest, werd de periode van zijn stilzwijgen beëindigd (Eze. 33:22). Eigenlijk ligt er in dit hele gebeuren een geweldig type verborgen omtrent Gods handelen met Zijn volk. Immers, al 2000 jaar lang hult de Almachtige Zelf Zich in stilzwijgen. En de prangende vraag is: waarom eigenlijk? En tot wanneer zal dat voortduren? Vragen waarop de Bijbel een antwoord geeft!

Mozes

De Bijbel leert ons dat het grote zwijgen van God alles te maken heeft met de geschiedenis van het volk Israël. Destijds heeft de HEERE Mozes geroepen om het volk uit Egypte te leiden en op weg te gaan naar het land Kanaän. Na een lange tijd van omzwervingen door de woestijn, vanwege de ongehoorzaamheid van de Israëlieten, kwam de karavaan uiteindelijk (voor de tweede keer) bij de grens van het beloofde land. Daar moest Mozes afscheid nemen van het volk, want hij mocht niet met hen het land binnengaan. Hij was ontrouw geweest aan de HEERE (Deut. 32:49-52). Mozes houdt een indrukwekkende afscheidsrede, waarin hij als een profeet de toekomst van Israël voorzegt. In Deuteronomium 31 lezen we dan: “En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, u gaat bij uw vaderen te ruste; en dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat, aangaan, in het midden van dat land. Het zal Mij verlaten en Mijn verbond, dat Ik ermee gesloten heb, verbreken. Dan zal Mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en Mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden; en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen: Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen omdat mijn God niet in ons midden is? Ik zal Mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd” (vs. 16-18).

Voordat zij ook nog maar een voet in Kanaän gezet hadden, kondigt Mozes al aan wat hen daar zal overkomen. Zij zullen zich verliezen in ongehoorzaamheid en afgoderij, als gevolg waarvan de HEERE, de God van het verbond, hen zou verlaten en Zijn aangezicht voor hen zou verbergen. In hoofdstuk 32:20 wordt dat nog eens herhaald: “Ik zal Mijn aangezicht voor hen verbergen; Ik zal zien wat hun einde is, want zij zijn een totaal verdorven generatie…”. Later voegt de profeet Micha er nog iets aan toe: “Dan zullen zij tot de HEERE roepen, maar Hij zal hen niet antwoorden. In die tijd zal Hij Zijn aangezicht voor hen verbergen, omdat zij kwaad gedaan hebben” (3:4). De HEERE zou Zijn aangezicht verbergen en niet tot hen spreken! En zo is het ook gegaan.

Handelingen

De Hebreeënbrief begint als volgt: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon…”. Letterlijk staat er: ‘in de profeten’ (met lidwoord) en ‘in Zoon’ (zonder lidwoord). De profeten waren ‘ gewone’ mensen, geheiligd als ‘instrumenten’ in de hand van God om Zijn woorden bekend te maken (vgl. 2 Petr. 1:20-21). De Heere Jezus is meer dan een gewoon mens, namelijk de Zoon van God, het vleesgeworden Woord (Joh. 1). Hij heeft in Zijn dagen gesproken tot het volk. Hij kwam tot het Zijne, schrijft Johannes, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen (Joh. 1:11). Het vervolg kennen we. De Heere is verworpen en overgeleverd om gekruisigd te worden. Na Zijn opstanding en hemelvaart is de Geest uitgestort en hebben de apostelen (nogmaals) het evangelie aan Israël verkondigd. De Twaalf voornamelijk in het land, Paulus c.s. daarbuiten. Tenslotte moest Paulus in Rome constateren dat zijn volksgenoten bleven volharden in ongeloof en maakt dan bekend “…dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is…” (Hand. 28:28). Daarmee werd Gods zichtbare handelen met Israël onderbroken en ging de Heere over tot een verborgen onderdeel van Zijn plan, de uitroeping van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Enige tijd na de bekendmaking van Paulus in Handelingen 28 zijn de Romeinse legers gekomen, onder leiding van veldheer Titus, en hebben Jeruzalem ingenomen en verwoest en de inwoners van stad en land verdreven. De Joden kwamen terecht in de, eerder al door Mozes voorzegde, verstrooiing (Gr. diaspora). Tóen is het grote zwijgen van God dus echt begonnen en duurt voort tot op de huidige dag. Nog altijd is de hemel gesloten en de enige taal die van Godswege gesproken wordt, is het evangelie van Zijn rijke genade!

Verborgen

Voor Israël en de rest van de wereld is God de grote Afwezige. Hij heeft Zich verborgen, zoals Hij destijds al duidelijk aankondigde. Dat heeft in de loop der tijd tot de nodige verwarring geleid en voor menigeen ook tot problemen. Hij zwijgt bij alles wat er gebeurt. In tijden van oorlog, natuurrampen, moord, roof, plundering, verkrachting, onthoofding, godslastering en noem maar op: God zwijgt! En velen vragen zich af: Waarom? Waartoe? Als er dan een God is, waarom laat Hij dat allemaal toe en grijpt niet in? Et cetera. Maar God spreekt niet. Hij schijnt als doof, als slapende. Hij antwoordt niet door openbaar ingrijpen. Is het een wonder, dat het bestaan van God door velen geloochend wordt? In de tweede helft van de vorige eeuw ontstond er zelfs een ‘God is dood’-theologie.

Kortom, als het gaat om het zwijgen van God is er veel onbegrip, ook onder christenen. En waarom? Omdat men de Bijbel niet (voldoende) kent of gelooft. Want Gods Woord is er volstrekt duidelijk over. En eigenlijk zou elke christen het antwoord paraat moeten hebben op vragen over het zwijgen van God.

Openbaring

De vraag is nu: tot hoelang duurt dat stilzwijgen van God? Vlak voordat Jeruzalem door de legers van Nebukadnezar werd verwoest, kreeg de profeet Ezechiël zijn stem terug. De tijd van het zwijgen was voorbij. Iets soortgelijks zien we ook in het profetisch Woord als het gaat om het zwijgen van God. Eerst in de eindtijd komt er een einde aan Zijn verberging. Er is een totdat! “Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken”, zegt de HEERE in Hosea 5:15. Over die tijd spreekt Jeremia ook: “Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden “(30:7). De tijd van benauwdheid of, zoals de Heere Jezus het noemt, verdrukking (Matt. 24:21) vormt de laatste periode van Israëls geschiedenis, de 70e jaarweek van Daniël 9. Die ‘week’ (periode van 7 jaar) eindigt met de verwoesting van Jeruzalem (Zach. 14), mede als gevolg van de ‘gruwel der verwoesting’ (= afgodsbeeld) die daar wordt opgericht (Dan. 11:31, 12:11,  Matt. 24:15, Openb. 13:14). In die tijd zal het zwijgen van God eindigen.

Ook wat God betreft is er een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken - vgl. Prediker 3:7.

Hij zal Zich weer daadwerkelijk gaan bemoeien met Israël en Jeruzalem. Dan zal de HEERE Zich openbaren en spreken in gerechtigheid tot Israël en de volkeren: “De HEERE zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte, vanuit Zijn heilige woning Zijn stem laten klinken” (Jer. 25:30). Na een tijd van oordeel zal het lang beloofde herstel volgen voor Israël en de Heere God zal Zich niet langer verbergen: “Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden… Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE” (Ezech. 39:27 en 29). Als de Heere Zich in de persoon van Christus openbaart, breekt een tijd van grote zegen aan: “Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal 'stad van de waarheid' genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten 'de heilige berg'. (Zach. 8:3). Nog vele andere teksten zijn te noemen, waaruit blijkt dat de Heere God als vanouds zal handelen en spreken teneinde al Zijn plannen te volvoeren. De hemelse heerschappij wordt op aarde openbaar, Ja, uiteindelijk zullen ook de woorden van Habakuk in vervulling gaan, tot heil en zegen van alle inwoners der wereld: ”Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE zoals het water de bodem van de zee bedekt”  (Hab. 2:14).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'