Rijkdom !

Rijkdom !

Alles wat wij zijn, alles wat wij hebben ontvangen, ons leven, onze toekomst, het is alles door genade ons deel geworden. Wij hoefden, ja mochten er zelf niets aan doen. God houdt de eer aan Zichzelf: "Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, Die ons geworden is wijsheid van God: rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat: "wie roemt, roeme in de Here" (1 Kor.1: 30,31 SV). Slechts door het geloof in de Here Jezus heeft God ons alles gegeven wat Hij voor ons had bereid: een volkomen verlossing en heerlijkheid!

Bedeling der genade

In Efeze 3, vers 2 zegt Paulus: "...gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven...". De Statenvertaling is hier m.i. beter: "de bedeling der genade Gods". Even later, in vers 9, spreekt hij over de "bediening van het geheimenis"; Statenvertaling: de "bedeling der verborgenheid".
Het woord "bediening"/ "bedeling" is de vertaling van het Griekse "oikonomia"
. Dit is een samentrekking van "oikos" = huis, en "nomos" = wet, regel, voorschrift.
Ons woord "economie" is ervan afgeleid, hetgeen betekent: huishouding.
Wij leven nu dus in de huishouding der genade c.q. de huishouding van het geheimenis.
Elke huishouding heeft z'n eigen manier van leven, huisregels. Zo golden er voor het leven "onder de Wet" andere regels van Godswege dan nu "onder de genade". Zo zullen er straks als het Koninkrijk geopenbaard wordt op aarde ook weer andere regels gelden dan in deze tijd.
M.a.w. de regelgeving en manier van leven is mede afhankelijk van de huishouding waarin men leeft. Wij leven nu in de "bedeling der genade", d.w.z de huisregel in deze bedeling is: genade. De genade is verschenen... om ons op te voeden (Titus 2).
Wij verkondigen het Evangelie der genade en staan in de genade (Rom.5), etc.
In deze bedeling der genade is ook een geheimenis bekendgemaakt (vandaar de ‘bedeling van het geheimenis’), dat "van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen" (Efe.3:9).
Dat geheimenis heeft betrekking op de Gemeente, het Lichaam van Christus, en haar positie in het plan van God.

Het is een wonderbaar geheimenis, waardoor wij bepaald worden bij de plaats die God ons gegeven heeft in Zijn wonderbare Heilsplan. Wij mogen namelijk, als leden van Zijn Lichaam, met Christus delen in Zijn positie boven alles! Christus is volgens Efeze 1:22 als "Hoofd boven al wat is, gegeven aan de Gemeente, die Zijn Lichaam is..."
Dit werd in het Oude Testament niet geopenbaard. Dit behoort tot de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Niet door enig werk van onze kant, niet door bepaalde rituelen, maar door genade alleen is ons dit ten deel gevallen.
Toen wij tot waarachtig geloof kwamen hebben wij door de Geestesdoop, oftewel de doop in Christus ondergaan, en zijn wij volledig met Hem vereenzelvigd: met Hem gekruisigd, met Hem opgestaan, met Hem verhoogd, met Hem in de (hoogste) hemel geplaatst, met Hem verheerlijkt.

Dat betekent, dat wij nu deel gekregen hebben aan de heerlijke positie die de Here Jezus Christus inneemt, boven alles. Kolossenzen 2:9 zegt, dat in Christus de ganse volheid der godheid lichamelijk woont, en vervolgens in vers 10: "en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het Hoofd is van alle overheid en macht."
God geve, dat wij ons meer en meer bewust worden van de geweldige roeping, die wij deelachtig geworden zijn, nl. het volk, dat God "Zich verworven heeft tot lof Zijner heerlijkheid." (Efe.1)

De rijkdom van Zijn genade

De genade van God wordt in deze fase van Gods plan op een bijzondere wijze geopenbaard. Natuurlijk is God in het verleden (in vorige bedelingen) ook genadig geweest en Hij zal dat in de toekomst ook zijn.
Het kenmerkende voor deze bedeling is, dat God alléén maar genadig is! Christus is gezeten op de troon der genade (vgl. Hebr. 4:16) en wij zijn begenadigd in de Geliefde (Efe.1:6).
God maakt in deze tijd geen onderscheid tussen Israël en de volkeren; het heil is verschenen voor alle mensen. Waar ter wereld ook de boodschap wordt gehoord, het resultaat is gelijk: wie gelooft in de Here Jezus Christus ontvangt uit de volheid van Gods genade vergeving van zonden (Efe.1:7) en eeuwig leven. Ja, die wordt door de wedergeboorte veranderd in een nieuwe schepping!
Het is vandaag niet de tijd, waarin God ons vraagt te leven naar de regels van de Wet van Mozes. Het is ook niet de tijd, dat Christus regeert in gerechtigheid, waarin een 'beperkte' genade geldt (vgl. Jes.32:1 en 65:20). Het is vandaag niet de tijd, dat God oordeelt en wraak uitoefent over Zijn tegenstanders. Het is nu nog altijd het welaangename jaar des Heren, en nog niet de dag der wrake van onze God (vgl. Jes.61:2 en Luk.4:17-21).
Ieder die tot waarachtig geloof in de Here Jezus komt ontvangt van God een volkomen gerechtigheid, sterker nog: hij/zij 'wordt' gerechtigheid Gods in Christus Jezus (2 Kor.5:21).
De verzoening met God heeft ons in een totaal nieuwe positie gebracht, waardoor wij mogen delen in de gerechtigheid die Christus door Zijn volbrachte werk tot stand heeft gebracht. Christus is de Wijsheid Gods: rechtvaardiging, heiliging en verlossing (1 Kor.1:30).
Daarom zingen wij:

Alle roem is uitgesloten Onverdiende zaligheên Heb ik van mijn God genoten 'k Roem in vrije gunst alleen!

God heeft ons de ‘zoonplaats’ gegeven (letterlijke vertaling van Efe.1: 5) ... "naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid Zijner genade..." (Efe.1: 6)
Dat betekent, dat Hij ons tot zonen (erfgenamen) gesteld heeft om met Christus te delen in het hoofdschap boven al wat is (vgl. Efe.1: 22,23). Nu reeds hebben wij de "Geest van het zoonschap" ontvangen, door welke wij roepen Abba, Vader. De belofte van God is, dat wij ook nog een "zoonschapslichaam", oftewel een "geestelijk lichaam" zullen ontvangen, zodat wij volmaakt gelijkvormig zullen zijn aan het beeld Zijns Zoons! Stel u dat eens voor, wij, arme zondaars van nature, die uit de mond van de heilige God maar één beoordeling ontvangen: niemand is er die goed doet, niemand is rechtvaardig, zelfs niet één (vgl. Rom.3: 23 ev.).
God heeft ons een volkomen verlossing gebracht, zodat wij nu geliefde kinderen van God zijn, en straks als "Zonen Gods" openbaar zullen worden.
En dat allemaal, niet om onze verdiensten, maar om de wil van God. God heeft het zo gewild en wij kunnen niet anders doen dan Hem daarvoor de lof, dank en eer brengen!

O, dat we ons toch meer bewust zouden zijn van deze onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dan zouden wij geen enkel woord meer willen wijden aan allerlei uiterlijkheden, onenigheid, verschil van mening, etc. Wij zouden ons geen tijd meer gunnen om allerlei onzinnige dingen te horen of te lezen, te bekvechten over allerlei bijzaken, enzovoort. Wij zouden nog slechts de nabijheid van de Heiland zoeken: Gods verborgen omgang vinden, zielen waar Zijn vrees in woont. Zoals Paulus ook schrijft in Kolossenzen 3 : "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt (dat betekent dus, dat de oude mens is gekruisigd!), zoekt dan de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten ter rechterhand Gods". Wij zouden - zonder reden - geen enkele Bijbelstudie of samenkomst over willen slaan, en ons verblijden over Gods Woord als iemand die rijke buit gevonden heeft (zie Ps.119: 162).
We zouden elkander volledig aanvaarden, gelijk Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Al hetgeen wij hier bezitten (of niet) kan niet in de schaduw staan bij wat God ons heeft geschonken - en nog schenken zal - in Zijn geliefde Zoon.
In andere woorden: "Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" (Rom. 8:31,32)

Als wij hier rekening mee houden zal dat alleen maar leiden tot meer (lees: beter) inzicht in Gods handelen door de tijden heen en de betkenis van Zijn Woord.
Met lede ogen moeten wij aanschouwen hoe duizenden en nog eens duizenden op een dwaalspoor gebracht worden, in ons land en daarbuiten. Zowel door traditionele bindingen, sectarische dwangbuizen, als ook door vermeende uitingen van de Geest.
Meer en meer worden gelovigen opgewekt zich naar ervaringen en belevingen uit te strekken, waar de mens van zichzelf zo gevoelig voor is. Steeds vaker worden gebeurtenissen en manifestaties als maatstaf van geestelijk leven beschouwd. De Bijbel wordt daarbij uiteraard wel gehanteerd, maar meestal als een tekstenboek, een meditatief instrument. Hoe vaak worden allerlei verschijnselen en manifestaties niet gesanctioneerd doordat men zegt: "Het staat toch in de Bijbel"?
Zoals reeds eerder geschreven: Het gaat er niet alleen om, dát iets in de Bijbel staat, maar het is ook zo uitermate belangrijk te letten op wáár het in de Bijbel geschreven staat!
Als wij het Woord van God niet lezen in z'n contekst, in de juiste verbanden (d.i. rekening houdend met Gods Plan!), missen we feitelijk het doel van God...
Vele oprechte gelovigen zijn zo de weg kwijt geraakt en worden in heel wat gevallen meegesleept in een surrogaat-godsdienst van de "god dezer eeuw", de satan.
Ons kompas is Gods Woord en niets anders; onze maatstaf is de Bijbel, het Boek van God.
Het Woord van God is en blijft de waarheid, wat er ook gebeurt. En Zijn Plan wordt volvoerd, naar Zijn gemaakt bestek!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'