De mantel van de gerechtigheid

De mantel van de gerechtigheid

Schaamte is een heftig gevoel van vernedering, van weg willen kruipen, van angst, van er even niet meer willen zijn. Soms kan iemand door de grond willen zakken van schaamte. Maar…zover hoeft het niet te komen, want er is herstel mogelijk!

Verlangen naar herstel

Een definitie van schaamte is: gevoel van onbehagen over gemaakte fouten. Zonden brengen ook gevoelens van schaamte voort.
In mijn leven hebben schaamtegevoelens een verlangen opgewekt naar herstel waarbij ik de schaamtegevoelens mag loslaten of zelfs achter mij laten. In perioden van schaamte verlang ik naar een bedekking daarvan, een omhuld worden met iets anders waardoor ik deze gevoelens niet meer hoef(de) te ervaren.

De schaamte/schande van Israël en het herstel

Het verdient aanbeveling om Jesaja 61:1-10 te lezen. De schaamte/schande van Israël zal het volk in de toekomst leiden tot het aanvaarden van de Messias. De schaamte zal zijn over hun ongeloof, over hun afgoderij, over de zonden die van dat alles het gevolg zal zijn…
De schaamte van Israël wordt uitgedrukt in de woorden van vers 3: as, rouw, een benauwde geest. Zij zullen ‘treurenden’ genoemd worden (vs. 2).

Een gedeelte uit deze profetie is bij de eerste komst van de Messias door de Heere Jezus aangehaald: “De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE” (vs. 1 en 2a).
Door dit aan te halen sprak de Heere Jezus Zijn verlangen uit om Zich over het volk te ontfermen met een blijde boodschap van herstel om ‘de gebrokenen van hart te verbinden’.
Dit heeft Jezus laten zien in Zijn eerste komst tot Zijn volk. Hij kwam immers voor de Zijnen, volgens Johannes 1:11.

Toch is er een verschil tussen de woorden die uitgesproken worden in Jesaja 61:1,2 en de aanhaling daarvan in Lukas 4:17-20. Jezus stopt namelijk na de woorden ‘het jaar van het welbehagen van de Heere’. Hij citeert niet het vervolg van vers 2a over “de dag van de wraak van onze God”. Hij verkondigde alleen een blijde boodschap zonder oordeel…
Hier verdeelt de Heere Jezus Zelf de Schrift. Eerst moet de blijde boodschap worden verkondigd en aanvaard. Maar als dat niet gebeurt, blijft het oordeel over.
Dit oordeel werd tijdens de eerste komst van Christus niet uitgevoerd, maar zal in de toekomst nog over het volk komen in de tijd die door de Heere Jezus wordt genoemd een ‘Grote Verdrukking’ (Matt. 24:21). Dit zal schaamte en schande tot gevolg hebben.
Is er een uitweg voor deze schaamte? Ja, er zal herstel komen van dezelfde Messias die zij eerst hebben verworpen. Een gelovig overblijfsel zal dit herstel gaan meemaken. Dit wordt beschreven in Jesaja 61, vers 3: “…om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken”.

Het is een geestelijk herstel, dat zich uitwerkt in een aards herstel: “Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie” (61:4).
God zal Zichzelf verheerlijken door dit prachtige herstel van Israël…

Israël zal tot haar bestemming komen. Er staat: “U echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God” (vs. 6).
Deze bestemming is de vervulling van andere teksten, zoals Exodus 19:5,6 en Openbaring 1:6; 5:10. Zo zullen zij als priestervolk de grote daden van God gaan verkondigen. Daden van grote genade, na hun schaamte/schande, in overeenstemming met 1 Petrus 2:5,9.

In vers 7 wordt gesproken over ´dubbele schaamte en schande´… God neemt echter alle schande weg en geeft hen een dubbele erfenis in het land. Israël zal mogen delen in de glorie van de Zoon. Hij zal een verbond met hen sluiten, het zgn. Nieuwe Verbond (Jer. 31:31-34 en zie ook vs. 3, 4, 13, 14 en 25). Dit verbond zal van kracht zijn in de toekomende eeuw, als de Heere Jezus is wedergekomen en Zijn koningschap opneemt over Israël en de volkeren! In die eeuw zullen zij diepe innerlijke blijdschap kennen. Dit is de eeuwige blijdschap in het eeuwige verbond.
Jesaja’s reactie wordt beschreven in Jesaja 61, vers 10: “…Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil (→ herstel), de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan (→ vergeving, geen schuld meer, nieuw!)…”.
Wat een geweldige profetie!

De mantel der gerechtigheid

We begonnen dit artikel met wat schaamte is, namelijk iets dat wij niet willen ervaren, maar dikwijls wel ondergaan. Wij willen ons niet schuldig voelen, maar doen dat dikwijls wel. Wij willen niet dat ons leven gekenmerkt wordt door vernedering, angstige gevoelens, gevoel te hebben stom te zijn of huichelachtig…
Daarom hebben ook wij minimaal dezelfde kleding nodig als Israël om onze schaamte te kunnen bedekken; klederen van heil en de mantel der gerechtigheid.

Het dragen van deze kleding leert ons te staan in een nieuwe identiteit. Niet langer hoeft ons leven gekenmerkt worden door schaamte, schuld, angst, enz. We hebben de mantel van de gerechtigheid nodig.
Het is boeiend om een woordstudie te maken van het woord mantel in het Hebreeuws. Van daaruit kunnen we verstaan hoe bijzonder het is om de mantel der gerechtigheid te mogen dragen.

Er zijn drie woorden die vertaald worden met mantel:

(1) Addereth - dit komt van een woord dat glorie en eer betekent. Het is een glorierijk gewaad, prachtig en kostbaar. Israëlieten hadden vaak maar één zo’n kostbare mantel. Het is bijvoorbeeld de mantel van Elia, waarmee hij op het water sloeg en een doorgang maakte, zoals Mozes eerder deed. Deze mantel, en daarmee heel de waardigheid en identiteit van Elia, werd doorgegeven aan Elisa.

(2) Koot-to-neth - denk aan het Nederlandse woord ‘tenue’ = net pak. Dit was bijvoorbeeld de veelkleurige mantel van Jozef, waardoor hij te midden van de broers eer ontving van zijn vader. Veelkleurige mantels werden ook gedragen door dochters van de koning die nog maagd waren, als teken van eer en reinheid.

(3) Moil (meheel) - dit woord wordt gebruikt voor de priesterlijke bovenkleding, o.a. voor het dragen van de Efod. In Jesaja 61:10 wordt dit woord gebruikt.

Omhuld worden door een mantel waarbij elk Hebreeuws woord wijst op eer en glorie, is een daad van grote genade van God.
Hebben Gods kinderen nu ook zo’n mantel gekregen?
Er wordt vaak verkondigd dat wij als kinderen van God nu een algemeen priesterschap hebben. M.a.w. alle gelovigen zijn nu priesters en priesteressen. Het onderscheid tussen priesters en het ‘gewone volk’ is weggevallen.
Toch spreekt alleen Petrus over ‘een koninklijk priesterschap’ en uit de bestemming van zijn brieven blijkt dit (profetisch) te gaan over gelovigen uit Israël!

Paulus schrijft hier niet over! Maar hij schrijft bijvoorbeeld wel: ‘U hebt zich met Christus bekleed’ (Gal. 3:27) en: “…bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid” (Efe. 6:14).

Meer dan priesters mogen wij nu zijn door genade. Wij zijn met Christus bekleed! En zijn daarom bekleed met alles wat van Christus is: Zijn gerechtigheid, Zijn Genade, Zijn Vrede, Zijn blijdschap, Zijn liefde, etc. Met deze kleding zijn wij geplaatst in een nieuwe identiteit.

Bekleed zijn met Christus, onze Kracht

Wij worden niet meer gezien in ons oude staat van vernedering, schaamte en schande, schuld en oneer. Wij staan in een nieuwe positie van gerechtigheid, eer, verlossing!
Ons leven hoeft dus niet meer gekenmerkt te worden door gevoelens van schuld en schaamte. Toen mij meerdere keren mijn domme gedrag is vergeven, ervoer ik grote blijdschap en kon ik met opgeheven hoofd van dankbaarheid weer verder gaan.
Dat is wat genade met ons doet! Genade als antwoord op schaamte. Doordat we het borstharnas van de gerechtigheid dragen, kunnen we ook niet meer aangeklaagd worden wegens schuld. Met dit harnas kun je, net als met het schild, alle pijlen van de boze doven.

We leren zeggen: Ik erken mijn schuld. Maar ik wil mijn leven niet laten leiden door voortdurend het gevoel te hebben dat ik er eigenlijk niet mag zijn, vanwege mijn domme, zondige gedrag.
En daarom strek ik mij uit naar wie ik in Christus mag zijn: een nieuwe schepping!
Zo te worden gezien door God geeft gevoelens van diepe blijdschap.

Wij zouden de tekst uit Jesaja 61:10 nu zo op onszelf mogen toepassen:

´Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,
mijn ziel verheugt zich in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met
Christus!´

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Psalm 110 - De Priesterkoning

Na boekjes over Psalm 23 en Psalm 80 is er nu een nieuw boekje over een psalm verschenen!

Psalm 110 is een Messiaanse psalm die spreekt over de Heere Jezus Christus in Zijn positie boven al wat is. Hij wordt beschreven als Koning en als Priester. Het is een prachtig lied over de grote Priesterkoning, Die op Zijn eigen wijze zegenrijk zal regeren over deze wereld. Beide ambten zijn in Hem verweven tot één en leren ons dat dé Koning naar Gods hart, dit alleen kon zijn, door Zijn Eigen offer waarmee Hij als Priester verzoening deed "voor onze zonden (dit betreft Zijn volk Israël); en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld (dit betreft ook ons!)" (1 Joh. 2:2).

Dit boekje geeft een mooie uitleg over deze psalm waarin de hemelvaart van Christus - dat is Zijn verhoging boven alle dingen - centraal staat.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Psalm 110 - De Priesterkoning'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

December-aanbieding

Vier Nederlandstalige boeken van Charles Welch (1880-1967). Hij was oprichter van de Berean Publishing Trust in London. Deze organisatie bestaat nog steeds en is de uitgever van vele Engelstalige titels, waarvan er een aantal bij Everread verkrijgbaar is.

In deze December-aanbieding zitten de volgende titels:

  • Deze profetie (een uitleg over het boek Openbaring)
  • Gaan voor goud (over de Filippenzenbrief)
  • Gelijkenissen, wonderen en tekenen (n.a.v. het Mattheüs- en het Johannesevangelie)
  • Paulus’ bediening in Handelingen (zijn boodschap gedurende de Handelingentijd was geheel in overeenstemming met dat wat de wet en de profeten hadden gezegd)

Ca. 798 bladzijden Bijbelstudie en voor € 37,50 (normale prijs: € 55,80).

Bestel de December-aanbieding