Het sterrenbeeld Maagd

Het sterrenbeeld Maagd

De sterrenhemel is verdeeld in 12 sterrenbeelden, die samen met de 36 daaraan verbonden constellaties ´Dierenriem´ genoemd worden, of in het Hebreeuws: Mazzaroth (Job. 38:32). Volgens Psalm 19 vertellen deze hemeltekenen Gods eer en het werk van Zijn handen!

Nageslacht van de vrouw

Het eerste teken in de Dierenriem is de Maagd (Virgo) die het beloofde nageslacht van de vrouw verkondigt. In Genesis 3:15 vinden we het begin van alle profetie, gesproken tot de slang: "En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht; dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen.” Dit is de profetische aankondiging waarvoor de openbaring in de hemelen en in de Bijbel ontworpen is. Het ligt ten grondslag aan alle oude tradities en mythologieën, waarin vervolgens de oorspronkelijke waarheid helaas is verdraaid.


Virgo is weergegeven als een vrouw met een tak in haar rechterhand en enkele aren in haar linkerhand. Aldus geeft zij een tweevoudig getuigenis van de Komende. De Hebreeuwse naam van dit teken is Bethulah, hetgeen betekent: maagd en in het Arabisch: spruit, tak. Maagd en tak staan met elkaar in verband, zoals in het Latijn: virgo betekent maagd en virga betekent tak (de Vulgata heeft in Jesaja 11:1 voor rijsje: virga). Een andere naam is Sunbul, Arabisch voor korenaar. In Genesis 3:15 wordt ze alleen als vrouw getoond; maar in latere profetieën wordt haar nationaliteit omschreven als van de stam van Israël, het zaad van Abraham, de lijn van David; en verder moet ze maagd zijn. Er zijn twee belangrijke profetieën over haar en haar nageslacht. Eén daarvan is verbonden met de eerste komst, Zijn vleeswording: "Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël geven” (Jes. 7:14, geciteerd in Matt. 1:23).
De andere is verbonden met Zijn tweede komst. Zijn lijden en de huidige tussenfase van Zijn afwijzing wordt daarin overgeslagen en er wordt onmiddellijk vooruitgezien naar Zijn komst in heerlijkheid en het Godsgericht: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen” (Jes. 9:6 en 7, geciteerd in Luk. 2:11 en in 1:32 en 33).

Virgo bevat 110 sterren, namelijk één van de eerste magnitude (of: helderheid = een maat voor de straling van een hemellichaam), zes van de derde, tien van de vierde, etc. De Griekse dichter Aratus bezingt ze in zijn Phaenomena als volgt:

'Zoek de maagd onder Boötes voeten,
die in haar hand een glinsterende aar draagt.
Boven haar schouder beweegt een ster
in de rechtervleugel bovenmate helder;
Het rolt onder de staart en mag zich vergelijken
met de felle sterren die de Grote Beer beslaan.
Op haar schouder wordt een schitterende ster gedragen,
Eén omvat de cirkelende gordel van haar lendenen
Eén bij haar buigende knie; en in haar hand
schittert die fonkelende en gouden korenaar'.

Spruit

De meest heldere ster in Virgo heeft een oude naam, doorgegeven aan ons in alle sterrenkaarten, waarin het Hebreeuwse woord Tsèmèch is bewaard. Zij wordt in het Arabisch Al Zimach genoemd, dat betekent: tak, loot, uitspruitsel of spruit. Deze ster bevindt zich in de korenaar (die de Maagd in haar linkerhand houdt). Vandaar dat de ster een moderne Latijnse naam heeft: Spica, 'korenaar'. Deze naam heeft de oude naam bijna verdrongen. Hierdoor is de grote waarheid die is onthuld in haar naam Al Zimach verborgen! Al Zimach (of Tsèmèch) voorspelde de komst van Hem, Die ook de naam Tsèmèch zou dragen. Dezelfde Goddelijke inspiratie heeft het, in het geschreven Woord, vier keer met Hem in verband gebracht. Er zijn twintig Hebreeuwse woorden die met 'tak' vertaald kunnen worden, maar slechts één daarvan (Tsèmèch) wordt exclusief voor de Messias gebruikt. In profetische teksten komt het woord voor, waarbij het telkens is vertaald met Spruit. Deze teksten spreken op viervoudige wijze van de Messias. Elke tekst brengt Hem verder in verband met een speciaal verslag over Hem, opgetekend in de Evangeliën:

  1. "Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde" (Jer. 23:5; zie ook Jer. 33:15). Het verslag van Zijn komst als Koning is geschreven in het Evangelie van Mattheüs, waar de HEERE zegt tot Israël: "Ziet uw Koning" (Zach. 9:9; vgl. Matt. 21:9).
  2. "…want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen" (Zach. 3:8). In het Evangelie van Markus vinden we het verslag van de Knecht des HEEREN en Zijn bediening en we horen de stem van de HEERE zeggen: "Ziet, Mijn Knecht" (Jes. 42:1).
  3. "Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen" (Zach. 6:12). In het Evangelie van Lukas zien we hem voorgesteld als de Mens Jezus Christus.
  4. "Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn" (Jes. 4:2). Daarom is deze Spruit, deze Zoon, de HEERE (Jahweh) Zelf; en zoals het verslag van Johannes laat doorklinken, horen we de stem uit de hemel zeggen: "Zie hier is Uw God!" (Jes. 40:9).
    Dit is de Spruit die voorzegd is in de ster Al Zimach in de korenaar.

Ster van Bethlehem

Toen de Spruit geboren werd (uit de maagd) in Bethlehem, scheen er ook een ster. De "ster van Bethlehem" getuigde van de geboorte van de Messias. Als de wijzen uit het Oosten komen om Hem te zoeken, getuigen zij: "Want wij hebben Zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen" (Matt. 2:2). Zij wisten dus van Zijn geboorte en kennelijk ook nog wel meer, getuige de geschenken, die zij hadden meegebracht: goud (beeld van heerlijkheid), wierook (aanbidding, dienstbaarheid) en mirre (beeld van het lijden).
Heel opmerkelijk is, dat zij wel weten dát de Koning der Joden geboren is, alleen zij weten niet precies waar! Dat komen zij pas te weten als de Schriftgeleerden in Jeruzalem de profeet Micha citeren (Matt. 2:6). Hierin ligt een belangrijke les: de schepping (en dus ook de sterrenhemel) getuigt van Christus, maar om Hem echt te kennen heb je het Woord nodig!
Tenslotte komen zij bij Hem terecht van Wie de sterren spreken, de Spruit, en brengen Hem hulde, als voorlopers van allen die Hem later nog eer zullen bewijzen (zie o.a. Jes. 2:2,3 en Fil. 2:9-11).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in