Uitwerken wat God inwerkt

Uitwerken wat God inwerkt

In dit artikel gaat het om de vraag: hoe werkt God in ons? (1) Wat is een goed werk? Mensen helpen met de jouw gegeven talenten en gaven? (2) Wat vindt God het belangrijkste dat wij doen? Leven naar de Tien Geboden of bijv. de Bergrede? Zorgen voor het milieu, een groene aarde? Een goede moeder zijn voor je kinderen?

Twee teksten over ‘goede werken’

Filippenzen 1, vers 6: “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus...”
Efeziërs 2, vers 10: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”.

Vallen bovengenoemde goede daden nu in de categorie ´goede werken´? Daaraan kunnen we de vraag koppelen: Wat verwacht God van ons vandaag? Wat wil Hij dat we doen? Zou het niet makkelijk zijn als Hij bijvoorbeeld 100 regels zou geven die wij allen moeten opvolgen. De navolging daarvan zouden dan de goede werken zijn…

Gods goede werken

Wat leren de teksten uit Filippenzen en Efeze ons precies?

1. De goede werken zijn de goede werken van God!
Niet van ons! God is een goed werk begonnen en zal het voltooien… (Fil)
Het zijn de werken die God tevoren het voorbereid (Efe. 2).
HBS 1): Het gaat daarbij niet om onze werken, maar om de vooraf gereedgemaakte werken die Christus deed en waarin wij nu wandelen.

2. Het zijn de voorafgereedgemaakte werken die Christus deed
Welke? Alles wat nodig was om ons te behouden en ons behouden te laten leven. Door Zijn werk te volbrengen, heeft Christus ons in de positie gebracht van Hemzelf. Dit alles op basis van genade. Er zit geen enkel goed werk van ons bij. Geen enkele inspanning van onze kant heeft God doen besluiten ons te vergeven en ons als onberispelijk voor Zich te stellen. Dit was alles Zijn werk. En in dat werk mogen wij nu wandelen. Wij wandelen in genade en alle zegeningen die met deze genade tot ons gekomen zijn.

3. Wat zijn die werken?
Vergelijk het met een huis vol kamers.

 • Ingang: nieuwe schepping in Christus
 • Kamers:
  • Hemelse zekerheid: ‘Alles werkt mee ten goede” (Rom. 8:28)
  • Hemels gezin: ‘woonstede Gods in de Geest’ (Efe. 2)
  • Hemelse verwachting: ‘verschijnen van Christus in heerlijkheid’ (Kol. 3:3)
  • Hemelse roeping ‘prijs van de bovenroeping (Fil. 3)
  • Hemelse zegeningen (Efe. 1)

Het onderzoeken van die kamers is het wandelen, het uitwerken van de goede werken van God.

4. Tot wanneer kunnen wij wandelen in de goede werken?
Tot de ‘Dag van Christus’ = de dag van Zijn wederkomst in heerlijkheid met Zijn gemeente. HBS: Gods doel met de gelovigen in Christus – het Lichaam van Christus – is, om hen op de dag van Jezus Christus te laten verschijnen in heerlijkheid

Uitwerken wat God inwerkt

Het onderzoeken van de kamers van het huis dat is gereedgemaakt, is het wandelen in de goede werken. Toch willen wij dit graag praktisch zien. Hoe werkt dit dan uit in ons leven? We bestuderen twee teksten met het werkwoord ‘werken’.

Filippenzen 2:12, 13 (H.B. S.): Zo dan, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet als in mijn aanwezigheid alleen, maar nu veel meer in mijn afwezigheid: u moet met vreze en beving het behoud van uzelf uitwerken. Want het is God, de – én het willen én hetinwerken – in uinwerkende, ten behoeve van het goeddunken…

Kernwoorden zijn bewerken (vs. 12) = lett. uitwerken, en werken/werkt (vs. 13) = lett. inwerken / inwerkende

1. Niet werken om behouden te worden
Paulus schrijft zijn brief aan ‘heiligen in Christus Jezus’, dus het bewerken van je behoudenis in vers 12 kan niet betekenen: werken om behouden te worden (lett. leven in eeuwigheid met God). Wat bedoelt Paulus dan?

2. Door God beïnvloed worden
Het werken in vers 12 is letterlijk: uitwerken, en dat staat in verbinding met inwerken in vers 13. Voordat er bij ons en door ons iets uitgewerkt kan worden, zal God eerst iets moeten inwerken. God wil eerst ons beïnvloeden met Hemzelf (Zijn goede werk dat Hij in ons is begonnen) voordat Hij iets uitwerkt in onze levensstijl (dingen die wij zeggen en doen) ofwel onze wandel.

Zie het tegenovergestelde in Efeziërs 2:1-3 (H.B. S.): Ook u, doden zijnde t.o.v. de overtredingen en zonden, waarin u ooit wandelde, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de volmacht der lucht, van de nu in de zonen der ongehoorzaamheid inwerkende geest, in wie ook wij allen ooit verkeerden, in de begeerten van ons vlees, doende de wil van ons vlees en van de gedachten en wij waren van nature kinderen van de toorn, als ook de overigen…

Vroeger werkte in onze harten een geest die hier in Efeziërs 2 wordt beschreven als ‘overste der lucht’. Hij is het, die elders wordt genoemd ‘god van deze eeuw’ = de kwade macht, de tegenstander van God, satan. De god van deze eeuw werkt in mensen die zonder Christus willen leven uit overtuiging. Het is de ‘nu in de zonen der ongehoorzaamheid inwerkende geest’. Het gaat om volwassen mensen die in volle overtuiging zonder Christus willen leven. Satan heeft vat op hen en gebruikt hun verlangens en hun wil om tegen God in te gaan. In de ergste vorm heeft dit een vernietigende uitwerking op de mens. Hij gaat kapot, relaties houden geen stand en harten raken gewond (blind). Het gaat om invloed… maar de mens heeft nog steeds een vrije wil. Hij kan kiezen en is verantwoordelijk voor zijn keuzes.

Door wie willen wij ons laten beïnvloeden?

Zoals satan de ongelovige, de niet-overtuigd-van-God-zijnde mens, beïnvloedt, om ten diepste tegen Gods wil in te gaan, met gebruikmaking van zijn begeerten en verlangens en wil, zo werkt God in de harten van de mens die wel overtuigd is van Gods liefde, om in overeenstemming met Zijn liefde te leven, met gebruikmaking van zijn begeerten, verlangens en wil. Het uitwerken van ons behoud is gekoppeld aan onze keuzes met wat wij doen, met wat Hij inwerkt in ons hart. Wat Hij wil inwerken in ons hart is het goede werk dat Hij begonnen is te doen en wat Hij zal beëindigen bij Zijn komst. Wat Hij wil uitwerken heeft te maken met onze ‘wandel’ in Zijn goede werken.

Dit wandelen is het verkennen van het geestelijk huis

 1. Je verdiepen in Gods onvoorwaardelijke liefde (waardoor je een nieuwe schepping bent geworden)
 2. Leren geloven dat Hij voor ons alles meewerkt ten goede (hemelse zekerheid)
 3. Ontwikkelen van diep innerlijk contact met medegelovigen (hemelse gezin)
 4. Leren uitzien naar de wederkomst van Christus (hemelse verwachting)
 5. Je verdiepen in Gods doel en plan (hemelse roeping)
 6. Leven uit de onvoorwaardelijke hemelse zegeningen van God (hemelse zegeningen)

Waarom zijn het goede werken?

Het zijn goede werken omdat het onderdeel vormt van Gods tweede scheppingswerk. Wij zijn gezamenlijk Gods maaksel, in Christus Jezus geschapen. Dit woord ‘maaksel’ komt tot twee keer toe in het Nieuwe Testament voor, in Romeinen 1:20 en Efeziërs 2:10. Het zijn twee ‘gedichten van God’.

Eerste gedicht: Gods schepping - Romeinen 1:20
De NBG-vertaling geeft dit woord in Romeinen 1 weer met ‘werken’. Het is echter exact hetzelfde woord als we in Efeziërs 2:10 vinden als ‘maaksel’. Het maaksel in Romeinen 1 is de schepping van God. Door dat eerste maaksel hadden de mensen de eeuwige kracht en goddelijkheid van God kunnen ontdekken. Hoewel dit eerste maaksel zo uiterlijk zichtbaar was, heeft de mensheid als geheel God toch afgewezen als de Schepper van dit maaksel. Zo tekent Paulus in Romeinen 1 dus het bewijs van God als Schepper, waar hij dit woord ‘maaksel’ voor gebruikt.

In het Grieks is dit het woord ‘poiema’. Wij kennen in het Nederlands ook wel het woord ‘poëm’, oftewel ‘gedicht’. In de seculiere Griekse wereld was dit ook een heel algemeen woord voor een gedicht. Zo heeft God in Zijn schepping een gedicht geschreven, dat iedereen kan lezen. Zijn kracht, Zijn goddelijkheid staat daarin beschreven. In al zijn harmonie spreekt dit gedicht, de schepping, van de heerlijkheid en de kracht van de levende God. Iedereen kan dit gedicht lezen en daardoor getuige zijn van Zijn scheppende kracht.

Tweede gedicht: de nieuwe mens – Efeziërs 2:10
Er is een tweede gedicht in deze wereld gelegd. Nu is het echter niet een gedicht dat zichtbaar is. Pas in de toekomst zal het openbaar worden (Efe. 2:7). Het is evenwel nu al een gedicht dat leesbaar is voor de overheden en geestelijke machten in de hemelse (gewesten). Ook voor deze geestelijke wereld is nu dus een duidelijk getuigenis van God neergelegd. Welk getuigenis is dat? Al die mensen die hun vertrouwen op het werk van Christus Jezus hebben gesteld, die deel zijn gaan uitmaken van dit maaksel van God, dat in Christus Jezus geschapen is. Wij zijn een schepping van God, Zijn maaksel, Zijn gedicht, leesbaar voor de geestelijke wereld. Voor de mensheid is dit verborgen tot nu toe. Voor de geestelijke wereld is dit gedicht leesbaar.

Wij zijn in Christus Jezus geschapen. Door ons vertrouwen te stellen op het werk van Christus Jezus zijn wij één gemaakt met de opgestane en verheerlijkte Heere in de hemel. We zijn in Christus Jezus geschapen en worden met Hem één nieuwe mens genoemd (Efe. 2:15). Alle kinderen van God in deze tijd die nu uit die overvloeiende rijkdom van genade mogen leven, vormen gezamenlijk die nieuwe schepping. Dit is dat maaksel dat in Christus Jezus geschapen is. Hun doel is: wandelen in Gods goede werken , oftewel: wandelen in Zijn genade!

Voetnoot

Met ´HBS´ wordt in dit artikel aangegeven, dat betreffend commentaar c.q. vertaling afkomstig is uit de door H.B. Slagter geschreven vers-voor-vers verklaringen van de late brieven van Paulus, uitgegeven bij Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in