Uitwerken wat God inwerkt

Uitwerken wat God inwerkt

In dit artikel gaat het om de vraag: hoe werkt God in ons? (1) Wat is een goed werk? Mensen helpen met de jouw gegeven talenten en gaven? (2) Wat vindt God het belangrijkste dat wij doen? Leven naar de Tien Geboden of bijv. de Bergrede? Zorgen voor het milieu, een groene aarde? Een goede moeder zijn voor je kinderen?

Twee teksten over ‘goede werken’

Filippenzen 1, vers 6: “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus...”
Efeziërs 2, vers 10: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”.

Vallen bovengenoemde goede daden nu in de categorie ´goede werken´? Daaraan kunnen we de vraag koppelen: Wat verwacht God van ons vandaag? Wat wil Hij dat we doen? Zou het niet makkelijk zijn als Hij bijvoorbeeld 100 regels zou geven die wij allen moeten opvolgen. De navolging daarvan zouden dan de goede werken zijn…

Gods goede werken

Wat leren de teksten uit Filippenzen en Efeze ons precies?

1. De goede werken zijn de goede werken van God!
Niet van ons! God is een goed werk begonnen en zal het voltooien… (Fil)
Het zijn de werken die God tevoren het voorbereid (Efe. 2).
HBS 1): Het gaat daarbij niet om onze werken, maar om de vooraf gereedgemaakte werken die Christus deed en waarin wij nu wandelen.

2. Het zijn de voorafgereedgemaakte werken die Christus deed
Welke? Alles wat nodig was om ons te behouden en ons behouden te laten leven. Door Zijn werk te volbrengen, heeft Christus ons in de positie gebracht van Hemzelf. Dit alles op basis van genade. Er zit geen enkel goed werk van ons bij. Geen enkele inspanning van onze kant heeft God doen besluiten ons te vergeven en ons als onberispelijk voor Zich te stellen. Dit was alles Zijn werk. En in dat werk mogen wij nu wandelen. Wij wandelen in genade en alle zegeningen die met deze genade tot ons gekomen zijn.

3. Wat zijn die werken?
Vergelijk het met een huis vol kamers.

 • Ingang: nieuwe schepping in Christus
 • Kamers:
  • Hemelse zekerheid: ‘Alles werkt mee ten goede” (Rom. 8:28)
  • Hemels gezin: ‘woonstede Gods in de Geest’ (Efe. 2)
  • Hemelse verwachting: ‘verschijnen van Christus in heerlijkheid’ (Kol. 3:3)
  • Hemelse roeping ‘prijs van de bovenroeping (Fil. 3)
  • Hemelse zegeningen (Efe. 1)

Het onderzoeken van die kamers is het wandelen, het uitwerken van de goede werken van God.

4. Tot wanneer kunnen wij wandelen in de goede werken?
Tot de ‘Dag van Christus’ = de dag van Zijn wederkomst in heerlijkheid met Zijn gemeente. HBS: Gods doel met de gelovigen in Christus – het Lichaam van Christus – is, om hen op de dag van Jezus Christus te laten verschijnen in heerlijkheid

Uitwerken wat God inwerkt

Het onderzoeken van de kamers van het huis dat is gereedgemaakt, is het wandelen in de goede werken. Toch willen wij dit graag praktisch zien. Hoe werkt dit dan uit in ons leven? We bestuderen twee teksten met het werkwoord ‘werken’.

Filippenzen 2:12, 13 (H.B. S.): Zo dan, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet als in mijn aanwezigheid alleen, maar nu veel meer in mijn afwezigheid: u moet met vreze en beving het behoud van uzelf uitwerken. Want het is God, de – én het willen én hetinwerken – in uinwerkende, ten behoeve van het goeddunken…

Kernwoorden zijn bewerken (vs. 12) = lett. uitwerken, en werken/werkt (vs. 13) = lett. inwerken / inwerkende

1. Niet werken om behouden te worden
Paulus schrijft zijn brief aan ‘heiligen in Christus Jezus’, dus het bewerken van je behoudenis in vers 12 kan niet betekenen: werken om behouden te worden (lett. leven in eeuwigheid met God). Wat bedoelt Paulus dan?

2. Door God beïnvloed worden
Het werken in vers 12 is letterlijk: uitwerken, en dat staat in verbinding met inwerken in vers 13. Voordat er bij ons en door ons iets uitgewerkt kan worden, zal God eerst iets moeten inwerken. God wil eerst ons beïnvloeden met Hemzelf (Zijn goede werk dat Hij in ons is begonnen) voordat Hij iets uitwerkt in onze levensstijl (dingen die wij zeggen en doen) ofwel onze wandel.

Zie het tegenovergestelde in Efeziërs 2:1-3 (H.B. S.): Ook u, doden zijnde t.o.v. de overtredingen en zonden, waarin u ooit wandelde, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de volmacht der lucht, van de nu in de zonen der ongehoorzaamheid inwerkende geest, in wie ook wij allen ooit verkeerden, in de begeerten van ons vlees, doende de wil van ons vlees en van de gedachten en wij waren van nature kinderen van de toorn, als ook de overigen…

Vroeger werkte in onze harten een geest die hier in Efeziërs 2 wordt beschreven als ‘overste der lucht’. Hij is het, die elders wordt genoemd ‘god van deze eeuw’ = de kwade macht, de tegenstander van God, satan. De god van deze eeuw werkt in mensen die zonder Christus willen leven uit overtuiging. Het is de ‘nu in de zonen der ongehoorzaamheid inwerkende geest’. Het gaat om volwassen mensen die in volle overtuiging zonder Christus willen leven. Satan heeft vat op hen en gebruikt hun verlangens en hun wil om tegen God in te gaan. In de ergste vorm heeft dit een vernietigende uitwerking op de mens. Hij gaat kapot, relaties houden geen stand en harten raken gewond (blind). Het gaat om invloed… maar de mens heeft nog steeds een vrije wil. Hij kan kiezen en is verantwoordelijk voor zijn keuzes.

Door wie willen wij ons laten beïnvloeden?

Zoals satan de ongelovige, de niet-overtuigd-van-God-zijnde mens, beïnvloedt, om ten diepste tegen Gods wil in te gaan, met gebruikmaking van zijn begeerten en verlangens en wil, zo werkt God in de harten van de mens die wel overtuigd is van Gods liefde, om in overeenstemming met Zijn liefde te leven, met gebruikmaking van zijn begeerten, verlangens en wil. Het uitwerken van ons behoud is gekoppeld aan onze keuzes met wat wij doen, met wat Hij inwerkt in ons hart. Wat Hij wil inwerken in ons hart is het goede werk dat Hij begonnen is te doen en wat Hij zal beëindigen bij Zijn komst. Wat Hij wil uitwerken heeft te maken met onze ‘wandel’ in Zijn goede werken.

Dit wandelen is het verkennen van het geestelijk huis

 1. Je verdiepen in Gods onvoorwaardelijke liefde (waardoor je een nieuwe schepping bent geworden)
 2. Leren geloven dat Hij voor ons alles meewerkt ten goede (hemelse zekerheid)
 3. Ontwikkelen van diep innerlijk contact met medegelovigen (hemelse gezin)
 4. Leren uitzien naar de wederkomst van Christus (hemelse verwachting)
 5. Je verdiepen in Gods doel en plan (hemelse roeping)
 6. Leven uit de onvoorwaardelijke hemelse zegeningen van God (hemelse zegeningen)

Waarom zijn het goede werken?

Het zijn goede werken omdat het onderdeel vormt van Gods tweede scheppingswerk. Wij zijn gezamenlijk Gods maaksel, in Christus Jezus geschapen. Dit woord ‘maaksel’ komt tot twee keer toe in het Nieuwe Testament voor, in Romeinen 1:20 en Efeziërs 2:10. Het zijn twee ‘gedichten van God’.

Eerste gedicht: Gods schepping - Romeinen 1:20
De NBG-vertaling geeft dit woord in Romeinen 1 weer met ‘werken’. Het is echter exact hetzelfde woord als we in Efeziërs 2:10 vinden als ‘maaksel’. Het maaksel in Romeinen 1 is de schepping van God. Door dat eerste maaksel hadden de mensen de eeuwige kracht en goddelijkheid van God kunnen ontdekken. Hoewel dit eerste maaksel zo uiterlijk zichtbaar was, heeft de mensheid als geheel God toch afgewezen als de Schepper van dit maaksel. Zo tekent Paulus in Romeinen 1 dus het bewijs van God als Schepper, waar hij dit woord ‘maaksel’ voor gebruikt.

In het Grieks is dit het woord ‘poiema’. Wij kennen in het Nederlands ook wel het woord ‘poëm’, oftewel ‘gedicht’. In de seculiere Griekse wereld was dit ook een heel algemeen woord voor een gedicht. Zo heeft God in Zijn schepping een gedicht geschreven, dat iedereen kan lezen. Zijn kracht, Zijn goddelijkheid staat daarin beschreven. In al zijn harmonie spreekt dit gedicht, de schepping, van de heerlijkheid en de kracht van de levende God. Iedereen kan dit gedicht lezen en daardoor getuige zijn van Zijn scheppende kracht.

Tweede gedicht: de nieuwe mens – Efeziërs 2:10
Er is een tweede gedicht in deze wereld gelegd. Nu is het echter niet een gedicht dat zichtbaar is. Pas in de toekomst zal het openbaar worden (Efe. 2:7). Het is evenwel nu al een gedicht dat leesbaar is voor de overheden en geestelijke machten in de hemelse (gewesten). Ook voor deze geestelijke wereld is nu dus een duidelijk getuigenis van God neergelegd. Welk getuigenis is dat? Al die mensen die hun vertrouwen op het werk van Christus Jezus hebben gesteld, die deel zijn gaan uitmaken van dit maaksel van God, dat in Christus Jezus geschapen is. Wij zijn een schepping van God, Zijn maaksel, Zijn gedicht, leesbaar voor de geestelijke wereld. Voor de mensheid is dit verborgen tot nu toe. Voor de geestelijke wereld is dit gedicht leesbaar.

Wij zijn in Christus Jezus geschapen. Door ons vertrouwen te stellen op het werk van Christus Jezus zijn wij één gemaakt met de opgestane en verheerlijkte Heere in de hemel. We zijn in Christus Jezus geschapen en worden met Hem één nieuwe mens genoemd (Efe. 2:15). Alle kinderen van God in deze tijd die nu uit die overvloeiende rijkdom van genade mogen leven, vormen gezamenlijk die nieuwe schepping. Dit is dat maaksel dat in Christus Jezus geschapen is. Hun doel is: wandelen in Gods goede werken , oftewel: wandelen in Zijn genade!

Voetnoot

Met ´HBS´ wordt in dit artikel aangegeven, dat betreffend commentaar c.q. vertaling afkomstig is uit de door H.B. Slagter geschreven vers-voor-vers verklaringen van de late brieven van Paulus, uitgegeven bij Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Bijbels bidden

Soms wordt er gezegd dat gebed niet belangrijk is; God weet immers toch alles al van tevoren. Toch zie je dat Paulus een man was van gebed, die innig met de Heere leefde, en vanuit die gemeenschap ook Gods leiding ervoer. Gebed heeft met de verborgen omgang met de Heere te maken.

Ook belangrijk: Hoe zouden wij moeten bidden? Of eigenlijk: Wat vragen we van God? Bidden we het 'Onze Vader', omdat de Heere Jezus dat aan Zijn discipelen leerde? Waar leidt Gods Woord ons eigenlijk naartoe?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Bijbels bidden'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'